Trimma din MF-båt

 

MFR-6

 

Foto: Tommy Ekerum

Trimningsanvisningar vid segling i olika förhållanden. Ta en titt på detta innan du seglar med din MF första gången!

MF-båten är generellt mycket välbalanserad och lätt på rodret på alla bogar. Balansen justeras med seglens skotning, besättningens placering och riggens trim. Det idealiska är att besättningen placeras så att båten flyter parallellt med sin konstruktionsvattenlinje under alla förhållanden.

Mast och rigg

Det är mycket viktigt att masten är korrekt stagad, inte bara för riggens säkerhet, utan också för båtens prestanda.

Mastens standardlutning är fixerad från början genom förstagets längd. Förstaget får förlängas med toggles om man föredrar en mer akterstagad mast. Sidovanten kan spännas mer eller mindre. För grundtrim, drag vantskruvarna till yttervanten lika mycket på båda sidor tills de känns väl sträckta, men inte överdrivet hårt. Spänn innervanten något lösare än yttervanten. Spänn fiolstagen (före riggning) tills de är väl sträckta. När man seglar första gången, kontrollera hur masten står under dikt bidevind i moderat vindstyrka ca 5 m/s med akterstaget slackt:  När man siktar längs mastrännan skall masten vara rak i sidled. Om toppen faller mot lä är fiolstagen för löst sträckta. Om toppen böjs föröver är de för hårt sträckta. Om mastens nedre del böjer åt lä eller lovart skall innervanten justeras så att masten är rak i sidled på båda kryssbogarna.

Det är normalt att riggen har blivit litet lösare efter ett antal timmars segling beroende på vindstyrkan, eftersom allting sätter sig något när riggen är ny. Justera detta genom att spänna upp vanten igen. Emellertid är det normalt att lä yttervant är något slackt i frisk vind, även om vanten känns spända när riggen är obelastad.

 

Perfekt roderbalans!

Foto: Tommy Ekerum

Segeltrim

 

Bidevind 0-3 m/s

I lätt vind är det viktigt att inte sträcka och skota för hårt, särskilt om det samtidigt är skvalpig sjö. Placera besättningen förut i sittbrunnen eller på däck så att båten får litet krängning. Sträck storfallet, men lämna litet rynkor utefter masten. Skota hem storseglet tills bommen är strax i lä om båtens centerlinje, men lätt i skotet. Sätt storskotstravaren mitt i båten och dra upp den 2-3 dm mot lovart, samtidigt som skotet slackas en aning, så att storseglets akterlik vid latta 1 & 2 är ungefär parallell med båtens centerlinje, så kallad ”twist”. Häckstaget kan vara löst.  Sträck bomliket till ca 5 cm från bomnockens mätband. Sätt kicktaljan utan att sträcka. Sträck fockfallet lätt, precis så att rynkorna vid hakarna börjar försvinna. Skota focken löst med skotpunkten litet framför mitten på skotskenan. Focken skall vara hemskotad men liksom storseglet ha litet ”twist”.

Bidevind 4-7 m/s

Ta hem i storfallet och fockfallet så att rynkorna längs liket börjar försvinna.(använd cunninghamkontrollen i storseglet om nödvändigt) Skota hem hårdare i både focken och storen, dock utan att ta i till max.  Dra ut storseglet på bommen nästan till mätmärket.  Häckstaget behöver normalt inte sättas an. Flytta fockskotstravaren något akterut på skenan. Vid krabb och skvalpig sjö ta hem förhållandevis lösare i allting, med mera ”twist” i båda seglen.

Segeltrim på bidevind i 4-7 m/s.

Bidevind 8-10 m/s

I frisk vind är det viktigaste att båten inte kränger för mycket. Detta motverkas genom att placera besättningsvikten i lovart, men också i hög grad med seglens skotning. Ta hem i fallen för att släta ut rynkorna längs förliken på båda seglen. (använd cunninghamkontrollen i storseglet om nödvändigt) Skota hårdare i stor & fock. Hala ut storseglet ända till mätmärket på bommens nock. Sträck i kicktaljan så att storseglets akterlik förblir sträckt när man slackar på skotet i en vindby .  Kolla dock att det fortfarande är tillräcklig ”twist” i båda seglen, speciellt i sjögång. Justera trycket på rodret med att eventuellt ta hem i något i häckstaget tills båten känns som den löper av sig själv utan att man behöver styra så mycket.  Segla högt i vind med på gränsen till inslag i fockens förlik och släpp litet på storskotet i byarna om det kränger för mycket.

I hårdare vind än så här behöver man oftast reva storseglet. Det blir då samtidigt  planare, vilket ger minskad krängning och gör båten mer lättstyrd. Revar gör man genom att koppla om storseglets halshorn och skothorn i ringarna som sitter på revförstärkningarna i akterlik och förlik. Överskottsduken binds upp runt bommen i öljetterna i seglet. Sträck fallet och uthalet ordentligt så rynkorna längs liken försvinner. Sträck också i snörplinan i seglens akterlik om fladder skulle uppträda där.

Lätt undanvind

Sätt kicktaljan lätt, låt storseglets akterlik ”fjädra” en aning. Släpp in storseglet på bommen 5-10 cm från aktre mätmärket. Storfallet skall vara lätt satt, med litet rynkor längs masten.

Låt även fockfallet vara lätt satt, med tendens till rynkor vid fockens hakar.

Sitt förut i sittbrunnen, om man är flera än 3 ombord kan man placera en person på fördäck.

Spira focken på öppen undanvind. Spirbommen kopplas först i fockens  skothornsögla, därefter fäst andra ändan i mastbeslaget och focken skotas ut. Vid gipp drar man först över storseglet, därefter gippas focken.  Man lossar då först spirbommen från masten, för den akteröver så den kan passera förbi förstaget och trycker ut den i nya lovart och fäster den på masten. Skotet manövreras samtidigt från sittbrunnen.

MFR-8

Foto: Tommy Ekerum

Frisk undanvind

Sträck upp storfallet, sträck ut storseglets bomlik, sträck kicktaljan så att storseglets övre del inte viker av mot lä och bommen pekar uppåt. Se till att häckstaget inte är slackt. Tänk på att inte segla en kurs alltför nära 180 grader från vinden i frisk vind, då båten kan börja pendla. En något högre kurs är alltid säkrare. Besättningen i brunnen, lågt placerad.

Halv vind

Halv vind kallas en kurs ungefär tvärs den meteorologiska vinden, 90 grader. Eftersom båtens rörelse framåt genererar fartvind, blir den skenbara vinden (den som man skotar seglen efter) brantare. Vid halv vind är det viktigt att sätta an kicktaljan, speciellt när vinden friskar, så att inte storseglets akterlik i dess övre del viker av mot lä, vilket resulterar i fladder och onödigt slitage. Storskotet kan också släppas ut mer med kicktaljan satt. Seglen slackas tills de börjar bubbla i förliket, varefter de skotas in något. Styr en rak kurs mot målet och justera seglen efter vindens variationer.

SPINNAKER

MF 22m2

Det finns två spinnakerstorlekar, 37 kvm och 22 kvm. 37-kvm  spinnakern hissas nästan i toppen av masten, fallskivan sitter bara ett par dm under övre svarta mätbandet.Trots sin storlek känns den inte tung att skota, eftersom båten är lättdriven och fartökningen med spinnakern gör att kraften i skoten minskar.Den större spinnakern är avsedd för segling i moderat/frisk vindstyrka, dvs upp till ca 8 m/s. Däröver krävs att besättningen besitter mycket god erfarenhet och sjömanskap. 22-kvm spinnakern hissas just över fiolspridaren, där ett block är monterat. Den är genom sin mindre yta betydligt lättare att hantera också i frisk vind, och vi rekommenderar denna storlek för tex seglarskoleverksamhet.

Här beskrivs hur man bäst hanterar spinnakern vid sättning och nedtagning samt hur man skotar den effektivt.

Kontroll av spinnakerutrustningen

Före segling, kontrollera att spinnakerutrustningen är korrekt monterad, dvs spinnakerbom, skot, suggor, fall, spinnakerbomslift och – nedhal .

Spinnakerbom

Spinnakerbommen upphängd på bommen med lift- och nedhalslinorna fastsatta

Spinnakerbommen hängs upp på sidan av storbommen. Beslag för detta är monterade som standard. Utlösarlinan för ändbeslagen skall sitta fast också mitt på spinnakerbommen för att undvika att man öppnar båda spinnakerbomsändarna samtidigt. Liftlinan knyts med pålstek i spinnakerbommens mittbeslag. Nedhalarlinan fästs på samma plats. Lift och nedhal kan alltid sitta fast i spinnakerbommen så att denna är klar för användning.

Skot

Spinnakerskot och fall med plastkulor monterade

Skoten skall ha en plastkula ca 200 mm från änden, och ha stoppknopar så att kulan är fixerad. Den korta ändan utanför kulan knyts i spinnakerns skothorn med pålstek.Suggor, dvs inhalarlinor för spinnakerskoten midskepps levereras med spinnakerutrustningen. De dras på SB & BB-sidor genom skivblocket i däck och sedan genom skotlåset under sittbrunnssargen.Spinnakerskoten skall löpa genom suggans block, vidare genom enkelblocket i som schaklas i aktre knapen, vidare genom spärrblocket som är monteras i en bygel ca 50 cm akter om vanten, och slutligen till skotlåset på rufftaket.

Vänster: Spinnakerskot genom sugga & spärrblock, samt höger:  spinnakerskot genom block monterat i akterknapen

Skotlås för sugga under sargen

Fall, lift och nedhal

Spinnakerfallet, liftlinan och nedhalet skall löpa genom brytblock vid mastfoten och till skotlåsen på rufftaket.Fallet och liftlinan skall båda ha en plastkula monterad på samma sätt som på skoten. Kulan skall vara där för att undvika att fall/lift försvinner in i masten om man tappar linan, och skoten har kulan som stöd mot spinnakerbommens ändbeslag.Fallet knyts med pålstek i spinnakerns fallhorn och liftlinan i spinnakerbommens mittbeslag. Linan för nedhalet för spinnakerbommen knyts även den med pålstek mitt på spinnakerbommen, men här behövs ingen plastkula.

Vänster: Ledblock vid mastfot för fall (SB), lift (BB) och nedhal (för om) Höger: Cleats på rufftak

Förbered sättning

Kontrollera att spinnakerns horn inte är snodda. Detta görs genom att följa spinnakerns likband, ett i taget, och samtidigt stuva spinnakern i tex säcken. Man låter fallhorn och de två skothornen hänga ur säckens öppning. Säckens knyts fast i båten. Man kan också ha tex en plastkorg eller liknande som man stuvar spinnakern i och som knyts fast i båten.Man kan också ha spinnakern under kappen, med fall och skot iknutna, löst liggande och redo att sätta.

Sätta spinnakern

Förbered skot & fall genom att dra lovarts spinnakerskot runt förstaget och bak till sittbrunnen. Detta görs enklast genom att man knyter ihop skoten och knyter fallet på skotens mittpunkt, vid plastkulorna. Sedan kan man hala runt skoten med fallet till den sida som önskas.Knyt fast skot & fall i spinnakerns horn.Fall av undan vind och sätt upp spinnakerbommen, men lägg först i lovarts skot i yttre ändbeslaget. Sträck liften tills spinnakerbommen är ungefär vinkelrät mot masten. Sätt fast nedhalarlinan i skotlåset. Seglet hissas samtidigt som man tar hem på lovarts skot och matar ut lä skot för att dra upp spinnakern i lovart.

Kontrollera att spinnakern är hissad ända i topp.  Håll kursen, skota ut den i lovart och släpp efter på läskotet tills lovartsliket börjar vika in några dm, och skota då hem en aning.

En enkel tumregel att föra spinnakern rätt är följande:

–       Skota ut spinnakerbommen med lovartsskotet tills den är ungefär parallell med storseglets bom för varje given kurs.

–       Släpp efter på läskotet tills lovartsliket just börjar vika sig. Ta hem litet och justera spinnakern kontinuerligt för maximal effekt.

SONY DSC

Justera spinnakerbomnockens höjd

–       Justera höjden på spinnakerbommens nock. Normalläge är vinkelrätt ut från masten. Tumregel: Lätt vind – sänk nocken; Frisk vind – höj nocken. Höj eller sänk dock inte nocken alltför mycket, skillnaden i höjd mellan lätt och frisk vind är ungefär en halv meter.

Suggorna

Suggorna ( eller skotinhalslinorna) är till för att stabilisera spinnakern på öppna undanvindsbogar och att minska draget i nedhalet vilket avlastar spinnakerbommen.På slörbogar behöver man lossa suggan på läskotet eftersom spinnakern annars får ett alltför sträckt lälik, och därigenom ”stänger” vinden.

Ta ner spinnakern

Nedtagning görs säkrast på läns, dvs skenbar vind 140-180 grader, vilket gäller speciellt när vinden friskar i.

Nedtagning på läsidan:

–       Slacka i lovarts skot tills spinnakerbommen ligger mot förstaget

–       Tag samtidigt hem i lä skot så att underliket sträcks. (lä sugga skall då vara slack)

–       Släpp i fallet.

–       Drag snabbt ner spinnakern bakom storseglet och samla in den (under kappen), samtidigt som lovartsskotet slackas.

Nedtagning på lovartssidan:

–       Koppla loss spinnakerbommen från masten, frigör lovartsskotet från dess nock och häng upp spinnakerbommen på plats på storbommen. Härvid förs spinnakern ”friflygande” en stund.

–       Ta tag i lovartsskotet , slacka raskt på fallet och samla snabbt in spinnakern samtidigt som läskotet slackas.

I regel måste en annan i besättningen hjälpa till med några av momenten för att bärga seglet säkert.

Spinnakersegling på olika bogar i lätt och frisk vind

I lätt vind är det enkelt att kontrollera båten med spinnakern satt. Man kan segla en brant slör utan problem. På öppna bogar kan spinnakern föras en bit ut från båten.

I frisk vind kan det dock bli svårigheter om man seglar en kurs med spetsig vinkel , svårare ju spetsigare vinkeln är. Båten kränger och man måste slacka storseglet för att reducera kraften.  Om vinden är tillräckligt stark och kursen tillräckligt spetsig kan man råka ut för båten tappar styrförmågan och lovar obevekligt upp mot vindögat med flaxande spinnaker, under det att den kränger hårt. I detta läget är det nästan omöjligt att falla av och ta ner spinnakern. Det bästa (enda) sättet att reda ut en sådan situation är att snabbt lossa spinnakerfallet och låta det löpa ut helt, därefter falla av, ta hem i läskotet och samla in spinnakern under det att lovartsskotet slackas. Det sämsta är att lägga loss lovarts skot först – det resulterar i att spinnakern fyller akter om båten vilket ytterligare förvärrar situationen.

Frisk, öppen undanvind kräver att spinnakern skotas nära båten för att inte riskera pendling pga att spinnakern svänger sidledes. Straffa suggorna för att minska risken för att spinnakern svänger. Se också till att  häckstaget är satt. Detta stagar upp riggen när spinnakern drar. Observera om förstaget är slackt!

Styr heller inte en kurs alltför nära 180 grader, då man kan råka ut för att båten pendlar, särskilt vid sjögång. En kurs nära 180 grader medför också risk för ofrivillig gipp.

 

OBS! Var observant om vinden friskar. Styr en lägre kurs eller tag ner spinnakern.

 

Gennaker

MF-båtens gennaker är 29 m2 och är designad med rundade förlik och akterlik för bästa undanvindsegenskaper. Man kan segla halv vind  med gennaker men den är inte avsedd att segla bidevind med.

SailImagePartial

Gennakern skall skotas på samma ställe som spinnakern, dvs med block i förtöjningsbygeln i aktern och halsas i förliga förtöjningsbygeln, eventuellt med en 500 mm lång stropp. Man monterar den vanliga spinnakerutrustningen komplett med suggor och cleats på samma ställen som för spinnaker. När man seglar med gennaker släpper man ut suggan på läsidan och drar in den på lovartsidan. Båda skoten koppas i gennakerns skothorn.

Hur man trimmar en båt är naturligtvis individuellt. Ovanstående representerar grundinställningarna och variationerna utöver dessa kan bli hur många som helst när fler och fler seglar MF-båt. Övertala dina seglarvänner att också skaffa sig en MF-båt, så får ni spännande kappsegling tillsammans!!

Segelvård

Efter avslutad segling, rulla ihop storseglet och beslå det på bommen med ett par benselband. Man ställer sig på rufftaket och viker seglet vid latta 1 eller eventuellt vid latta 2. Därefter rullas seglet över bommen så att lattorna förblir parallella med rullen.

Focken rullas på samma sätt och läggs under däck.

Spinnakern stuvas i sin säck eller behållare.

Om seglen blivit våta är det bra om de får torka en stund på däck innan de rullas eller att man tar med dem på land och breder ut dem på ett lämpligt ställe. Torka dock inte seglen i riggen fladdrande i vinden. Det som sliter allra mest på segelduken är just fladder.